การดำเนินธุรกิจ

With Good intention , we can do

ธุรกิจพลังงานทดแทน


ด้วยการเติบโตของพลังงานทดแทนในประเทศ ทำให้บริษัทฯ เข้าสู่ธุรกิจพลังงานทดแทน ด้านงานวิศวกรรม ออกแบบ ติดตั้ง โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตน์ ให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าหลัก ๆ ของประเทศ รวมถึง งานวิศวกรรมออกแบบติดตั้ง ระบบไฟฟ้า สำหรับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม เพื่อจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบกริดของประเทศ

17/5 ซอยจตุโชติ 10 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220